Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Telestar direct marketing  d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.telestar.rs

O B A V E Š T A V A o sledećem:

Podaci o prodavcu:

Prodaja robe putem internet sajta www.telestar.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva:

Telestar Direct Marketing d.o.o., Beograd, Novi Beograd,  Bulevar Arsenija Carnojevica 82,

Mat.br. 21575585; Šifra delatnosti 4791; PIB: 111933832,

Tel:+381 (0)11 7550500, ; www.telestar.rs,

adresa za izjavljivanje reklamacije je: [email protected]

Osnovna obeležja robe mogu se naći na sajtu www.telestar.rs

Uslovi I način kupovine

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.telestar.rs smatra prodajom na daljinu.

Roba koja se prodaje putem internet sajta www.telestar.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

Saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO se utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

Prodajna cena robe naznačena je  uz svaki artikal I predstavlja cenu sa uračunatim PDV-om;

Usluga isporuke robe naplaćuje se za svaku porudžbinu.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kuriru službe potrebno je platiti iznos pošiljke koja je poručena na sajtu kao i cenu poštarine.

Kupljenu robu isporučujemo u roku od 7 dana putem kurirskih službi.  Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

Proizvodi se naručuju putem korpe. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti kupca porukom na e-mail ili telefonom, sa naznakom isporuke preostalih proizvoda.

Mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.telestar.rs;

Prilikom kupovine na sajtu maksimalno vodi računa o zaštiti privatnosti podataka kupca na način kako je to definisano ovde.

Potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.telestar.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao I drugim istaknutim načinima u trenutku kupovine na sajtu na način kako je to definisano ovde.

Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

Ukoliko u slučaju prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

Za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.

Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja našeg sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima je strogo zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera, spidera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja ili usporenja sajta. Nedozvoljeno korišćenje iz prethodnog pasusa smatra se kršenjem pravila i podložno je krivičnoj tužbi.

Saobraznost ugovoru:

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe.

Nesaobraznost Ugovoru  postoji ukoliko prodata roba nema potrebna svojstva za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom.

Ukoliko se nesaboraznost pojavi u roku od dve godine računajući od momenta predaje robe kupcu, kupac ima pravo da kupljenu robu reklamira. Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od momenta predaje robe kupcu, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u momentu predaje robe kupcu, osim u slučaju kada je to u suprotnosti sa prirodom robe ili prirodom određene nesaobraznosti.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Reklamacije:

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket. Ukoliko na paketu postoje vidljiva oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmu. U tom slučaju molimo kupce da nas pozovu telefonom na broj 011/7 550 500 ili da nam pošalju e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected]   i da navedu razlog zbog kojeg su odbili da preuzmu paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju.

Ukoliko je kupac primio pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovio da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili ukoliko podaci na računu nisu odgovarajući, molimo kupce da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovu telefonom na broj 011/7 550 500 ili da nam pošalju e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu  [email protected]   i opisom problema. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju.

Postupak reklamacije pokreće kupac popunjavanjem Zahteva za reklamaciju.

Obrazac Zahteva za reklamaciju koji može se preuzeti  OVDE

Potrebno je da u obrazac Zahteva za reklamaciju kupac navede sledeće podatke:

Svoje ime i prezime,

adresu stanovanja,

broj telefona ili e-mail adresu,

broj računa,

cenu kupljene robe,

opis nesaobraznosti koji roba sadrži,

zahtev kupca u pogledu otklanjanja nesaobraznosti,

datum kada je kupac robu primio,

svojeručni potpis kupca.

Svojim potpisom na Zahtevu za reklamaciju kupac potvrđuje da su podaci navedeni u Zahtevu tačni, kao i da je saglasan da prodavac može potvrdu o prijemu Zahteva za reklamaciju i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju dostaviti elektronskim putem, na e-mail adresu kupca koju je on naveo u podnetom Zahtevu za reklamaciju.

Kupac prilikom reklamacije ima pravo da zahteva da se nesaobraznost otkloni o trošku prodavca i to:

opravkom reklamirane robe,

zamenom reklamirane robe za istu ili sličnu robu,

ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene i

raskid ugovora, u kom slučaju je prodavac dužan da kupcu izvrši povrat plaćene kupoprodajne cene.

Reklamirani proizvod zajedno sa odštampanim i popunjenim Zahtevom za reklamaciju i računom, kupac dostavlja prodavcu putem preporučene pošiljke, adresu: TELESTAR doo, Bulevar Arsenija Carnojevica 82, 11000 Beograd.

Kao datum podnošenja reklamacije uzima se datum kada je prodavac primio preporučenu pošiljku na napred navedenoj adresi.

Nakon prijema navedene preporučene pošiljke (reklamacije), prodavac će elektronskim putem, na e-mail adresu koju je kupac naveo u Zahtevu za reklamaciju, dostaviti kupcu potvrdu o prijemu Zahteva za reklamaciju.

Prodavac je u obavezi da reklamaciju reši najkasnije u roku od 8 dana podnošenja reklamacije.

Prodavac će o načinu rešavanja reklamacije obavesiti kupca pisanim putem, i to preporučenom pošiljkom, na adresu stanovanja kupca koju je on označio u Zahtevu za reklamaciju ili elektronskim putem na e-mail adresu koju je kupac naveo u Zahtevu za reklamaciju.

U slučaju da prodavac ustanovi da postoji nesaobraznost uvažiće reklamaciju i kupca će elektronskim putem, na e-mail adresu koju je kupac naveo u Zahtevu za reklamacoiju, obavestiti o usvajanju reklamacije.

Prodavac je dužan da, u slučaju usvajanja reklamacije, postupi po zahtevu kupca kako je on navedeo u Zahtevu za reklamaciju u roku koji ne može biti duži od 14 dana.

Ukoliko se kupac opredelio za opravku robe, prodavac će kupcu popravljenu robu dostaviti na isti način na koji mu je dostavio prvobitni reklamiranu robu.

Ukoliko se kupac opredelio za zamenu robe za istu ili sliču robu, prodavac će kupcu dostaviti novu robu na isti način na koji mu je dostavio i prvobitno reklamiranu robu.

Ukoliko se kupac opredelio za odgovarajuće umanjenje cene, a već je prodavcu platio pun iznos kupoprodajne cene, prodavac će kupcu vratiti novčani iznos u visini razlike između plaćene kupoprodajne cene i odgovarajućeg umanjenja cene.

Ukoliko se kupac opredelio za raskid ugovora, prodavac će kupcu vratiti pun iznos plaćene kupoprodajne cene najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Prodavac  vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Prodavac  može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je prodavac ponudio da sam preuzme robu.

U slučaju da prodavac nađe da je reklamacija neosnovana, pisanim putem, će obavestiti kupca da je postupak reklamacije okončan i da reklamacija nije uvažena uz navođenje razloga zbog kojeg/kojih reklamacija nije uvažena. Takođe, uz pisano obaveštenje da reklamacija nije uvažena, prodavac će kupcu dostaviti reklamiranu robu.

Obaveštenje o pravu na rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem

    Obaveštavaju se potrošači o pravu na rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem koji se pokreće podnošenjem predloga za pokretanje vansudskog rešavanja potrošačkog spora telu sa liste koju Ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača sačinjava i javno objavljuje. Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, a predlog može da se podnese tek nakon prijema odgovora na izjavljenu reklamaciju.

Trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, koje po zakonu može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo zaduženo za rešavanje vansudskih potrošačkih sporova bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Lista tela za vansudsko rešavanje spora dostupna je na sledećem linku:

https://mtt.gov.rs/extfile/sr/33309/lifstaa.pdf

Odustanak od ugovora:

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe, bez navođenja razloga za odustanaka i bez snošenja drugih troškova osim troškova poštarine prilikom povraćaja robe.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija koju možete preuzeti OVDE.

Paket koji sadrži robu za povraćaj potrebno je čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.

Roba koja se usled odustanka od ugovora vraća mora biti nekorišćena, neoštećena i zapakovana.

U slučaju da je kupac koji je odustao od ugovora uplatio punu kupoprodajnu cenu, prodavac će mu vratiti uplaćeni novac u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku.

Prodavac  vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Prodavac  može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je prodavac ponudio da sam preuzme robu.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke. Dakle, potrošač nema pravo da odustane od ugovora ako je reč o donjem vešu, pojasevima, čarapama, kozmetici. U slučaju da je proizvod otpakovan pretpostavlja se da je isti korišćen, zbog čega potrošač nema pravo da odustane od ugovora.

Preporuka

Pre kupovine preparata možete da konsultujte lekara ili farmaceuta, ukoliko niste sigurni: da li vam on uopšte treba, kako deluje, kakav je način primene (oralno ili spolja), kako se dozira, koliko se vremena uzima, sme li se koristiti sa preparatima koje već koristite, da li se sme davati deci ili trudnicama, ukoliko ste ga njima namenili. Nakon kupovine bilo kog proizvoda sa ovog sajta, preporučujemo da uvek dobro pročitate uputstvo proizvođača i da se prilikom primene ili upotrebe rukovodite istim.

Tačnost informacija

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena. Telestar doo zadržava  pravo na mogućnost greške I  izmene cena.

Odgovornost

Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za primljene narudžbine ili isporučenu robu osobama mlađim od 18 godina.

Saveti farmaceuta

Web sajt nije namenjen da se koristi za:

– Lečenje hitnog medicinskog stanja ili bolesti

– Savetovanje ili rešavanje pravnih, medicinskih ili finansijskih pitanja izvan okvira onoga što je dogovoreno u Politici privatnosti i Uslovima korišćenja.

Za bilo kakav hitan medicinski slučaj, treba odmah da kontaktirate broj za hitne slučajeve u vašoj zemlji.

Informacije na web sajtu treba da koristite kao vodič, a ne kao konačan savet, lečenje i da se usvoji bez bilo kakve konsultacije sa Vašim ličnim lekarom, farmaceutom.

Ništa što se koristi na ovom web sajtu ne može da zameni odnos lekar pacijent. Ovaj web sajt nije namenjen za dijagnostikovanje i lečenje bolesti, već je samo informativnog karaktera. Informacije na ovom web sajtu spadaju u opšte informativne svrhe i ne bi trebalo da budu zamena za profesionalni medicinski savet , evaluaciju i negu od strane vašeg lekara,farmaceuta ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Ništa na ovom web sajtu ne treba da se koristi za lečenje ili dijagnostiku medicinskog ili zdravstvenog stanja ili zameni bilo kakav odnos sa svojim lekarom, farmaceutom ili nekim drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom. Zdravstvene informacije postavljene na ovaj web sajt i interaktivni odgovori (ako ih ima) nisu namenjeni i ne podrazumevaju se kao profesionalni medicinski savet. Podstičemo Vas da konsultujete i druge izvore i potvrdite informacije sadržane u okviru ovog web portala. Posavetujte se sa vašim lekarom u vezi primene bilo kog mišljenja ili preporuke u pogledu simptoma, ili zdravstvenog stanja. Za zdravstvene probleme, uključujući i odluke o lekovima i drugim tretmanima, uvek bi trebalo konsultovati svog lekara ili druge, kvalifikovane lekare. Ako imate ili sumnjate da imate medicinski problem, kontaktirajte lekara, farmaceuta ili druge kvalifikovane zdravstvene radnike. Ne treba nikada da zanemarite medicinski savet ili da odložite traženje pomoći od starne Vašeg lekara zbog nekih informacija koje ste pročitali na ovom web sajtu.

Saglasnost i promene uslova

Kupac je obavezan da pre kupovine putem web sajta www.telestar.rs  pročita ove Uslove kupovine. Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj strani.

Hvala Vam na ukazanom poverenju.